Všeobecné obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby ngemailing.cz (dále jen „VOP“)

I.Úvodní ustanovení

 1. Společnost NG Consulting s.r.o., IČO: 22792988, se sídlem Ševčíkova 427/7, Liberec 6, PSČ 46006, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31574 (dále jen „Poskytovatel“), poskytuje za níže uvedených podmínek na svých webových serverech službu ngemailing.cz, která spočívá v sadě nástrojů a prostředků k vytvoření, vedení, odesílání a správě e-mailové marketingové kampaně (dále jen „Služba“).
 2. Uživatelem Služby je každá osoba, která v souladu s těmito VOP provedla registraci (dále jen „Uživatel“). Uživatelem může být pouze osoba plně svéprávná. Registrací Uživatele vzniká mezi stranami smluvní vztah upravený těmito VOP. 
 3. Obsah Služby představuje souhrn obsahu Poskytovatele a souhrn obsahu Uživatele.
  1. Obsahem poskytovatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) předkládané poskytovatelem jako součást Služby, která vytvářejí funkční rámec Služby (formu) a její náplň (obsah).
  2. Obsahem uživatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) zasílané uživatelem v souvislosti s užíváním Služby jako texty, obrázky, videa apod., může se jednat i o díla třetích osob, uživatel však odpovídá za dodržení práv třetích osob (zejména autorských) ke zveřejňovaným či používaným materiálům, informacím a dílům třetích osob.

II.Registrace uživatele a instalace služby

 1. Podmínkou pro využívání Služby je provedení registrace ze strany Uživatele.
 2. Registrace se provádí vyplněním registračního formuláře na webovém serveru app.ngemailing.cz, potvrzením Uživatele o tom, že se seznámil a souhlasí VOP a odesláním registračního formuláře. Potvrzení o seznámení se se VOP a souhlas s VOP Uživatel vyjadřuje v registračním formuláři zaškrtnutím políčka „Souhlasím s uvedenými podmínkami Obchodní podmínky“.
 3. Uživatel má povinnost v registračním formuláři vyplnit správné a úplné povinné osobní údaje o své osobě, které jsou označeny hvězdičkou. Tyto údaje má Uživatel povinnost aktualizovat dle platného stavu. Uživatel má právo údaje v průběhu užívání Služby měnit a doplňovat.
 4. Odesláním registračního formuláře a doručením potvrzení o registraci ze strany Poskytovatele Uživateli na emailovou adresu zadanou uživatelem v registračním formuláři je zřízen uživatelský účet.
 5. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv v budoucnu v souvislosti s poskytování Služby změnit rozsah povinných osobních údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o Uživateli v případě, že toto bude vyžadováno v souvislosti s udělenou licencí na využívání Služby nebo se zákonných důvodů. Bez poskytnutí těchto dalších dodatečných údajů potom nemůže být Služba využívána.
 6. Poskytovatel se zavazuje zálohovat veškerý Obsah Uživatele jednou denně.

III.Podmínky poskytování Služby

Poskytovatel poskytuje uživateli Službu za níže uvedených podmínek:

 1. Poskytovatel uděluje Uživateli licenci ke Službě, Obsahu Poskytovatele, software a jiným autorským dílům Poskytovatele („Předmět licence“), nepřevoditelnou a nevýhradní licenci platnou ve všech zemí světa, k užití Předmětu licence (dále jen „Licence“). Licence je udělena pouze v rozsahu sloužícímu k řádnému a obvyklému užití Služby, a to s omezeními dle čl. III. odst. 2. této smlouvy.
 2. Kromě případů výslovně uvedených v této smlouvě Uživatel nesmí pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat jakékoliv informace, originál či rozmnoženiny Předmětu licence, ani z nich vytvářet souborná, či odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat Službu k jakýmkoliv účelům odporujícím této smlouvě nebo právním předpisům. Uživatel nesmí Službu využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu díla, nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných poskytovatelem nebo rušit používání těchto serverů nebo Služby třetími osobami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli rozmnoženiny díla (ani pro osobní potřebu), jakékoli materiály či informace týkající se Služby, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných poskytovatelem.
 3. Uživatel bere na vědomí, že na základě této smlouvy není oprávněn užívat obchodní firmu poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky poskytovatele.
 4. Uživatel je povinen zabezpečit technické prostředí s odpovídajícími technickými parametry, které budou umožňovat bezproblémový chod Služby na straně uživatele.
 5. Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz serveru, jenž je nezbytný k používání Služby.
 6. Poskytovatel nenese odpovědnost za neúmyslné výpadky provozu serveru, které jsou technického charakteru, je však povinen vyvinout maximální úsilí, aby v co nejkratším možném termínu zajistil znovu zprovoznění Služby a o výpadku serveru informovat emailem Uživatele, to však pouze v případě, že výpadek bude delší než 12 hod.
 7. Uživatel bere na vědomí, že je poskytovatel oprávněn omezit nebo zcela přerušit Službu z důvodu plánovaných odstávek serveru kvůli údržbě tohoto serveru a to tak, že odstávka serveru z důvodu jeho údržby:
  1. bude provedena vždy v nočních hodinách, tedy v době od 22,00 do 05,00 hodin, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody,
  2. odstávka serveru Poskytovatele z důvodu údržby serveru bude vždy předem zveřejněna na serveru poskytovatele nebo předem oznámena Uživateli emailem,
  3. odstávka serveru Poskytovatele z důvodu údržby tohoto serveru bude maximálně třikrát za kalendářní měsíc a nebude trvat déle jak 6 hodin, pokud tomu nebudou bránit vážné provozní důvody,
  4. při překročení časů a lhůt ze strany poskytovatele, uvedených v čl. III. odst. 7c platí pro poskytovatele sankční podmínky, uvedené v čl. VIII c této smlouvy.

IV.Práva a povinnosti

 1. Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje, zaručuje a zavazuje se, že
  1. je plně způsobilý k právním úkonům,
  2. veškeré údaje, které o sobě při Registraci poskytne, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
  3. nebude používat Službu v rozporu s právními předpisy České republiky a právními předpisy vydanými jinými státy, než je Česká republika,
  4. se před zahájením užívání Služby důkladně seznámil s podmínkami této smlouvy, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
  5. si je vědom skutečnosti, že v důsledku omezení nebo přerušení Služby dle podmínek čl. III. odst. 7 může ztratit dočasně přístup k obsahu Služby, a to jak Obsahu poskytovatele, Obsahu uživatele.
 2. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zavazuje, že:
  1. neprovede registraci, pokud by jejím provedením ze strany uživatele došlo k porušení právních předpisů České republiky a Evropské Unie a právních předpisů jiných států, než je Česká republika,
  2. nebude používat Službu, pokud by jejím použitím ze strany uživatele došlo k porušení právních předpisů jiných států, než je Česká republika a Evropská Unie,
  3. v případě, že Uživatel zamýšlí využít Službu i mimo území Evropské Unie, zavazuje se využívat Službu v souladu právními předpisy příslušných států, v takovém případě bere na vědomí, že Služba nemusí splňovat všechny zákonné náležitosti států mimo Evropskou Unii.
  4. bude používat Službu pouze k účelu, k němuž je určena,
  5. pro přístup ke Službě nebude využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem poskytovatelem,
  6. zajistí důvěrnost a nezneužije veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení uživatele a pro přístup ke Službě, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné třetí osobě,
  7. pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli třetí osobou, okamžitě to sdělí Poskytovateli,
  8. nebude se v souvislosti s užíváním Služby dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání,
  9. nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Službu (nebo sítě a servery připojené ke Službě),
 3. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním Služby a souhlasí s tím, že Službu nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na uživatele, těmito Smluvními podmínkami, s oprávněnými zájmy poskytovatele a s obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet. Uživatel v této souvislosti výslovně prohlašuje, že se podrobně seznámil s právními předpisy vztahujícími se k poskytování Služby, tj. zejména s obsahem zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZNSIS“) a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“).
 4. Uživatel je povinen vždy respektovat práva Poskytovatele a třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví.
 5. Uživatel zejména není oprávněn:
  1. užívat Službu v rozporu s touto smlouvou
  2. užívat Službu způsobem způsobilým poškodit poskytovatele,
  3. získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných uživatelů Služby i služeb a produktů třetích osob,
  4. zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Služby,
  5. užívat svůj uživatelský účet pro rozesílání nevyžádaných emailů (spamů, hoaxů apod.), virů nebo jiného obsahu, který je v rozporu s právními předpisy, obtěžující nebo v rozporu s dobrými mravy. Přípustné je odeslat z uživatelského účtu max. 0,5 % emailů, které bude označeno příjemci jako SPAM a max. 5 % emailů, které nebudou doručeny z důvodu neexistující emailové schránky.
  6. vyvolat dojem, že uživatelem služby je jiná právnická nebo fyzická osoba, než uživatel, nebo vytvářet uživatelské účty, jejichž parametry mohou budit pohoršení či jsou v rozporu s morálními nebo etickými pravidly,
  7. používat uživatelský účet ke sdílení nebo výměně dat prostřednictvím technologie Peer To Mail (např. peer2mail, OpenP2M, apod.),
  8. porušovat práva poskytovatele nebo třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech,
  9. pokusit se jednat kterýmkoli protiprávním nebo zde zakázaným způsobem.
 6. Uživateli se dále výslovně zakazuje předávat poskytovateli (tj. umisťovat, nahrávat, odkazovat či jinak šířit) Obsah uživatele, který zejména:
  1. porušuje práva duševního vlastnictví (autorská práva, práva související s právem autorským, průmyslová práva apod.) jiných osob,
  2. vede k nekalosoutěžnímu jednání, které je v rozporu s předpisy upravujícími soutěž v hospodářském styku nebo se zvyklostmi soutěže, přičemž mohou poškodit dobrou pověst nebo ohrozit chod nebo rozvoj podniku soutěžitele,
  3. obsahuje neoprávněně užité ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, k nimž přísluší výhradní právo třetí osobě, nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné,
  4. obsahuje jakékoli části, jež podněcují nebo směřují k neplnění povinnosti uložené zákonem nebo na základě zákona nebo trestnému činu nebo schvalují trestný čin nebo veřejně vychvalují pro trestný čin jeho pachatele,
  5. obsahuje jakékoli části, jež svádí ke zneužívání návykových nebo životu nebezpečných látek nebo podporují nebo podněcují zneužívání takových látek,
  6. obsahují jakékoliv části, jež vyhrožují jiným osobám nebo skupině obyvatelů usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody,
  7. obsahuje jakékoliv části, jež hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatel pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání,
  8. obsahuje jakékoliv části, jež podněcují k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků,
  9. obsahuje pornografická díla, zvláště pak taková, jež zobrazují dítě, nebo v nichž se projevuje násilí nebo neúcta k člověku,
  10. umožňuje osobám mladším osmnácti let přístup k jakýmkoliv pornografickým dílům,
  11. obsahuje nepravdivý nebo klamavý údaj o jiném, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu,
  12. podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, nebo veřejně projevují sympatie k těmto hnutím,
  13. popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny proti lidskosti, n. jsou v jakémkoli jiném ohledu v rozporu s dobrými mravy.
 7. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel v souladu s ustanovením §§ 3, 4, 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (dále jen ZNSIS ) zásadně neodpovídá za obsah Obsahu uživatele.

V.Cena Služby

 1. Služba podléhá dle rozhodnutí Poskytovatele úhradě a to dle ceníku zveřejněného na internetové adrese https://www.ngemailing.cz/kompletni-cenik/  (dále jen Ceník služeb)
 2. Služba je pro uživatele bezplatná do doby, dokud si uživatel neobjedná emailem některou ze zpoplatněných variant Služby a frekvenci platby. Vybraná varianta je aktivní bezprostředně po potvrzení Poskytovatelem a tím dnem začíná běžet zúčtovací období služby pro vybranou variantu a frekvenci platby Služby. 
 3. Cena za službu je splatná na základě faktury vystavené prvním dnem zúčtovacího období pro první zúčtovací období se splatností 7 dnů ode dne vystavení. Pro každé další zúčtovací období je faktura vystavena 14 dní před začátkem dalšího zúčtovacího období se splatností 14 dnů ode dne vystavení. Faktura je v den vystavení zaslána emailem uživateli a považuje se za doručenou následujícím dnem. V případě prokazatelného pozdějšího doručení se splatnost prodlužuje o počet dnů prodlení.
 4. Poskytovatel je oprávněn v rámci Ceníku služeb poskytnout různé zvýhodněné balíčky a akce. Odchylné podmínky pro využití daného balíčku uvede Poskytovatel v Ceníku služeb (zejm. jiný způsob úhrady, vystavení daňových dokladů, automatické obnovy balíčku či zrušení balíčku a jeho přechod na jiný balíček apod.).
 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu cen Služby. Tyto změny budou zveřejněny v Ceníku služeb a takováto změna vstoupí v účinnost dnem její zveřejnění. Poskytovatel nenese odpovědnost, pokud se Uživatel neseznámí se změnou Ceníku služeb a cen Služby.
 6. V případě změny placené varianty Služby ze strany uživatele, je nová varianta placené varianty Služby aktivní v dalším zúčtovacím období následujícím po zúčtovacím období, ve kterém byla změna placené varianty Služby uživatelem objednána emailem. 

VI.Zánik smluvního vztahu

 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
 2. Poskytovatel i uživatel mají právo jednostranně vypovědět tuto Smlouvu bez udání důvodů s dvouměsíční výpovědní lhůtou, jež počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi.
 3. V případě ukončení smluvního vztahu má uživatel právo na vrácení poměrné části zaplacené a nevyužité ceny za využívání Služby.
 4. Poskytovatel má právo smlouvu vypovědět k datu doručení výpovědi v případě, že bez své viny ztratil způsobilost k poskytování Služby, tj. například změnou právních předpisů apod.. Zaplacená a nevyužitá cena za Službu bude vrácena uživateli.
 5. Výpověď může být zaslána buď poštou, osobně, emailem nebo jiným podobným způsobem s podpisem oprávněného zástupce uživatele.

VII.Ochrana osobních údajů

 1. V případě, že je uživatel fyzickou osobou, jsou Poskytovatelem zpracovávány jeho osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) účinném od 25. 5. 2018.
 2. Bez ohledu na to, zdali je uživatel fyzickou či právnickou osobou, mohou být Poskytovatelem též zpracovávány osobní údaje zaměstnanců uživatele ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) účinném od 25. 5. 2018. Poskytovatel v pozici správce zpracovává ty osobní údaje, které uživatel poskytnul při uzavírání smlouvy, respektive při vyplnění registračního formuláře, a to s ohledem na nezbytnost takového zpracování pro splnění smlouvy a tedy poskytnutí Služby.
 3. Poskytovatel dále zpracovává uvedené osobní údaje a údaje o způsobech využívání Služby uživatelem na základě svých oprávněných zájmů pro marketingové účely související s poskytováním Služby.
 4. Poskytnutí uvedených osobních údajů je smluvním požadavkem Poskytovatele. Ke zpracování osobních údajů bude docházet po dobu tří let od ukončení poskytování Služby.
 5. Poskytovatel nepředá osobní údaje uživatelů žádným dalším příjemcům.
 6. Uživatel má v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů právo:
  1. žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů,
  2. požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů,
  3. požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno,
  4. vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu,
  5. být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.
 7. Při poskytování Služby dochází ze strany Poskytovatele ke zpracování osobních údajů koncovým adresátům uživatele (dále jen Zákazníkům) ve smyslu GDPR, a to zejména jejich telefonních čísel a emailových adres, a dále údajích o jejich chování ve vztahu k zasílaným emailům. Tyto obchodní podmínky upravují povinnosti Poskytovatele a Uživatele vyplývající ze zpracování osobních údajů Zákazníků v souladu s článkem čl. 28 GDPR.
 8. Poskytovatel prohlašuje, že je schopen zajistit zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů splňovalo požadavky GDPR a aby byla zajištěna ochrana práv dotčených subjektů údajů.
 9. Poskytovatel je oprávněn do zpracování zapojit další zpracovatele, vždy však informuje Uživatele o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak Uživateli příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky, pokud Uživatel námitky bez zbytečného odkladu nevysloví, má se za to, že se změnou souhlasí.
 10. Zpracování osobních údajů Zákazníků bude prováděno Poskytovatelem formou automatizovaného i neautomatizovaného zpracování, včetně profilování, v rozsahu jejich ukládání, shromažďování, používání a vymazání, to vše za účelem poskytování Služby a po celou dobu jejího poskytování.
 11. Zpracování bude vždy realizováno jen na základě doložených pokynů Uživatele udílených Poskytovateli, které jsou obsaženy v těchto VOP a smluvních ujednáních, a dále budou Poskytovateli udíleny zejména prostřednictvím webového rozhraní Služby.
 12. Při poskytování Služby nebude docházet ke zpracování zvláštních kategorií osobních údajů. Uživatel je povinen zajistit, že Poskytovateli nebudou předány žádné osobní údaje zvláštních kategorií.
 13. Poskytovatel se jako zpracovatel při zpracování osobních údajů zavazuje:
  1. zpracovávat osobní údaje pouze pro účely a způsoby vyplývajícími z Podmínek a smluvních ujednání,
  2. zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti,
  3. přijmout veškerá vhodná technická a organizační opatření ve smyslu dle čl. 32 GDPR, jež jsou nutná k zabezpečení zpracování osobních údajů a odpovídají povaze zpracování a s tím spojenému riziku, aby mj. nemohlo při tomto zpracování dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů,
  4. po ukončení poskytování Služby veškeré zpracovávané osobní údaje předat Uživateli, vymazat veškeré jejich případně existující kopie,
  5. být Uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů,
  6. být Uživateli nápomocen při zajišťování souladu s povinností zabezpečení zpracování, při ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů, při oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů, při posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a při předchozí konzultaci s Úřadem pro ochranu osobních údajů,
  7. neprodleně Uživatele informovat v případě, že podle jeho názoru určitý pokyn porušuje ustanovení GDPR nebo jiných předpisů Evropské unie nebo členského státu týkající se ochrany údajů,
  8. být Uživateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi dle čl. 32 až 36 GDPR, to vše při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Poskytovatel k dispozici,
  9. poskytnout Uživateli na základě jeho písemného pokynu veškeré nezbytné informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti Poskytovatele vyplývající z čl. 28 GDPR, a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné správcem nebo jiným auditorem, kterého správce pověřil, a k těmto auditům svou činností přispěje,
  10. poskytnout Uživateli na jeho písemnou žádost veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené těmito VOP a čl. 28 GDPR.
 14. Uživatel se tímto vůči Poskytovateli výslovně zavazuje k dodržování veškerých povinností, které mu – jakožto správci osobních údajů – plynou z těchto VOP, smluvních ujednání, ustanovení GDPR, příslušných zákonů a jiných obecně závazných právních předpisů. Závazek Uživatele dle předchozí věty zahrnuje mj. jeho povinnost předávat Poskytovateli prostřednictvím Služby jen takové osobní údaje Zákazníků, k nimž disponuje platným právním titulem ve smyslu čl. 6 GDPR, a to při dodržení veškerých zásad upravených v čl. 5 GDPR a souvisejících právních povinností. Za tímto účelem se Uživatel zavazuje mj. zajistit, že ke zpracovávání osobních údajů formou jejich uložení bude po celou dobu zpracovávání disponovat platným právním titulem splňujícím požadavky GDPR a dalších právních předpisů.
 15. Bez ohledu na právní titul, na jehož základě ke zpracovávání osobních údajů dochází, se Uživatel zavazuje plnit svoji informační povinnost vůči Zákazníkům vyplývající z článku 13 a násl. GDPR včetně informování o automatizovaném zpracování osobních údajů ve formě profilování.
 16. V případě porušení jakékoli povinnosti stanovené tímto článkem Podmínek, se Uživatel zavazuje nahradit Poskytovateli jakoukoli (majetkovou i nemajetkovou) újmu, která mu v důsledku daného porušení nebo v souvislosti s ním vznikne.
 17. Smluvní strany se zavazují zajistit splnění povinností, jež jim plynou z GDPR a tohoto článku Podmínek, nejpozději ke dni účinnosti GDPR. Povinnosti, jež jsou však vyžadovány platnou a účinnou právní úpravou již před datem účinnosti GDPR, jsou smluvní strany povinny dodržovat již ode dne účinnosti těchto Podmínek.

VIII.Slevy z ceny a smluvní pokuty

 1. V případě, že uživatel poruší povinnosti stanovené zákonem nebo touto smlouvou nebo neuhradí řádně a včas cenu za Službu má Poskytovatel právo omezit užívání Služby. Opětovně zprovoznění Služby po nápravě vadného stavu je zpoplatněno dle ceníku poskytovatele.
 2. Mimo výše uvedeného má poskytovatel v případě, že uživatel poruší povinnosti stanovené zákonem nebo touto smlouvou nebo neuhradí řádně a včas cenu za Službu nebo se prohlášení uživatele dle čl. IV. odst. 1. a odst. 2. Ukáže jako nepravdivé, má právo bez dalšího okamžitě odstoupit od smlouvy. Uživateli v takovém případě nevzniká nárok na vrácení zaplacené ceny za využívání Služby. Volba práva dle odst. 1 tohoto článku nevylučuje následně odstoupení od smlouvy (právo dle odst. 2 tohoto článku).
 3. Poskytovatel zaručuje základní parametry a dostupnost služby tzv. SLA (service level agreement) a to 98% v příslušném zúčtovacím období. Do výpočtu SLA se nezahrnuje údržba dle čl. III. této smlouvy.
 4. Pokud dostupnost služby poklesne pod dostupnost garantovanou (SLA) má uživatel nárok na náhradu. Náhrada bude poskytnuta jen tehdy, pokud nárok na náhradu uživatel uplatní formou reklamace.
 5. Reklamace musí mít písemnou formu a musí být podána nejpozději do dvou dnů po opětovném zprovoznění Služby. Později podaná reklamace bude odmítnuta a uživatel ztrácí nároky na jakoukoliv náhradu.
 6. Reklamace musí být označena jako reklamace a musí obsahovat identifikaci uživatele, identifikaci Služby, popis důvodu reklamace a veškeré důležité skutečnosti, doba vzniku nebo doba zjištění důvodu reklamace, doba opětovného zprovoznění Služby a jméno kontaktní osoby.
 7. Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů od jejího přijetí. Je-li reklamace oprávněná, má uživatel právo na náhradu.
 8. Podání Reklamace nemá odkladný účinek na úhradu ceny za poskytnutou Službu.
 9. Náhrada se stanoví jako dvojnásobek alikvótní části ceny za Službu, která z důvodu její nedostupnosti nemohla být využita.
 10. V případě jakéhokoliv porušení povinnosti sjednaných v čl. VII. této smlouvy má oprávněná strana vůči povinné straně (ta, která porušila svoji povinnost) nárok na smluvní pokutu ve výši jedné měsíční platby, kterou uživatel hradí poskytovateli za používání Služby. Jestliže je závazek uživatele hradit platby za používání Služby v jiných než měsíčních intervalech, vypočítá se výše Smluvní pokuty jako částka roční platby za poskytování Služby/12 .

IX.Obchodní sdělení

 1. Obchodní sdělení. Uživatel tímto v souladu se ZNSIS souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn zasílat uživateli na emailové adresy uživatele uvedené při Registraci (nebo její změně) obchodní sdělení, obsahující zejména informace o novinkách Služby.

X.Vyloučení odpovědnosti

 1. Poskytovatel uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která uživateli vznikne v souvislosti s používáním Služby, Obsahu poskytovatele a v případě porušení povinností ze strany uživatele, zejména pokud se jedná o poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o uživateli při registraci.
 2. Poskytovatel dále uživateli neodpovídá za jakoukoliv přímou či nepřímou škodu, která uživateli vznikne v souvislosti s nedoručením emailu či doručením poškozeného či neúplného emailu.

XI.Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá komunikace mezi poskytovatelem a uživatelem může být uskutečňována buď písemně či emailem.
 2. Volba práva. Veškeré právní vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi poskytovatelem na straně jedné a uživatelem na straně druhé v souvislosti s poskytováním Služby se řídí právním řádem České republiky.
 3. Pro vyloučení pochybností a zajištění právní jistoty se smluvní strany dohodly, že na doručování písemné korespondence adresované druhé smluvní straně doporučenou poštou se užije fikce doručení tak, že jakákoliv listovní zásilka odeslaná druhé smluvní straně formou doporučené zásilky prostřednictvím České pošty, s.p., se považuje za doručenou třetím pracovním dnem ode dne jejího odeslání, nedojde-li k faktickému doručení Českou poštou, s.p. nebo osobním předáním dříve.
 4. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv v případě potřeby tyto Podmínky jednostranně změnit. Změnu Podmínek je Poskytovatel povinen oznámit Uživateli emailem nejméně 30 dní před vstoupením v platnost. Uživatel je oprávněn ve lhůtě do 10 dnů od obdržení zprávy Poskytovatele o změně Podmínek tuto změnu odmítnout a písemně vypovědět z tohoto důvodu Smlouvu, přičemž výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Poskytovateli.
 5. Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní vztahy vzniklé využíváním Služby a těmito VOP se řídí zákonem č. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 6. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 01.02.2020