Všeobecné obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky NG Consulting s.r.o. 

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“) upravují smluvní vztah mezi obchodní společností NG Consulting s.r.o., se sídlem Liberec, Ševčíkova 427/7, PSČ 460 06, IČO: 22792988, DIČ: CZ22792988, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31574 („Dodavatel“), a Klientem.
 2. Dodavatel je poskytovatelem služby a vlastníkem aplikace Ngemailing.cz, která je nástrojem pro služby poskytované Poskytovatelem, jako jsou nástroje pro e-mailing (rozesílání obchodních sdělení), včetně souvisejících služeb pro realizaci e-mail a jiných online Kampaní („Ngemailing.cz“).
 3. Předmětem smlouvy je poskytnutí služby a oprávnění k užití aplikace Ngemailing.cz v ujednaném rozsahu Klientem a závazek Klienta, není-li ujednáno jinak, poskytnout Dodavateli odměnu.
 4. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv změnit podmínky užívání jeho služeb, které využívá Ngemailing.cz. V případě, kdy (i) dojde ke změně smluvních ujednání Poskytovatele a Dodavatele ve vztahu k Ngemailing.cz nebo službám poskytovaným Klientovi Dodavatelem, je Klient oprávněn ve lhůtě do 10 dnů od obdržení zprávy Dodavatele o změně podmínek tuto změnu odmítnout a písemně nebo e-mailem vypovědět z tohoto důvodu smlouvu, přičemž smlouva skončí ke konci Zúčtovacího období. 
 5. Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva je uzavřena doručením potvrzení o registraci podle těchto VOP.

2. DEFINICE POJMŮ

 1. Pro účely smluvního vztahu mezi Dodavatelem a Klientem mají následující pojmy uvedený význam:
 • Ceníkem je ceník služby a Licence Ngemailing.cz, který je zveřejněný na https://www.ngemailing.cz/kompletni-cenik/
 • E-mailem Klienta se rozumí elektronická adresa Klienta uvedená v Objednávce.
 • Klientem se rozumí osoba, která s Dodavatelem uzavře smlouvu na Ngemailing.cz nebo další služby, a to bez ohledu na to, zda se jedná o osobu fyzickou či právnickou, a bez ohledu na to, zda tato osoba jedná v rámci své podnikatelské činnosti či nikoliv.
 • Licencí se rozumí právo užití Ngemailing.cz.
 • Kampaní se rozumí koordinovaná řada kroků na podporu produktu, služby nebo obchodu Klienta pomocí e-mailu. 
 • Smlouvou se rozumí smlouva o poskytování služeb podle těchto VOP a licenční smlouva na aplikaci Ngemailing.cz podle těchto VOP, která je uzavřena elektronickou formou, telefonicky nebo e-mailem. 
 • Poskytovatel je třetí osoba, která vlastní aplikace, které využívá Ngemailing.cz, zejména Amazon, SparkPost.
 • Tarif je druhem Licence a služeb, které jsou uvedeny v Ceníku. Tarify se liší rozsahem služeb, cenou a odměnou za služby.
 • Zúčtovacím obdobím je období, na které je licence sjednána.

3. LICENCE A PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

 1. Dodavatel poskytuje službu Ngemailing.cz včetně nepřevoditelné a nevýhradní Licence k Ngemailing.cz, která není omezena místně. Časový rozsah Licence se řídí dobou platnosti smlouvy. Rozsah Licence se řídí Tarifem.
 2. Klient není oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě.
 3. Klient není oprávněn pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat jakékoliv informace, originál či rozmnoženiny Ngemailing.cz, ani vytvářet souborná, či odvozená díla. Klient není oprávněn využívat Ngemailing.cz k jakýmkoliv účelům odporujícím smlouvě nebo právním předpisům. Klient není oprávněn Ngemailing.cz využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu díla, nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Dodavatelem nebo rušit používání těchto serverů nebo Ngemailing.cz třetími osobami. Klient není oprávněn jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli rozmnoženiny díla (ani pro osobní potřebu), jakékoli materiály či informace týkající se Ngemailing.cz, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Dodavatelem.
 4. Klient se zavazuje sdělovat Dodavateli pouze pravdivé a úplné informace. Klient se zavazuje, že žádné údaje, informace či data, které zadá do Ngemailing.cz nebudou zavádějící, nekalosoutěžní, zkreslené, lživé, urážející, rasově, sexuálně, národnostně nebo jinak urážející, hanlivé či nedůstojné, hanobící jazyk nebo etnickou skupinu osob nebo hanobící osoby pro jejich politické nebo náboženské přesvědčení nebo jinak porušující práva jiných osob nebo právní předpisy. Dodavatel neodpovídá za obsah, který Klient zadal do Ngemailing.cz.
 5. Klient se zavazuje, že žádný obsah, který dodá Dodavateli jakoukoli formou nebo který zadá do Ngemailing.cz, nebude obsahovat malware.
 6. Klient je povinen se při přípravě obsahu obchodního sdělení řídit § 7 zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Mezi tyto povinné náležitosti obsahu patří zejména:
 • zřetelné a jasné označení obsahu jako obchodní sdělení,
 • totožnost odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečňuje, tj. jméno, příjmení, datum narození a adresa u Klienta fyzické osoby; nebo firma, sídlo, IČO, spisová značka zápisu v rejstříku u Klienta právnické osoby.
 1. Klient se dále zavazuje, že bude dodržovat následující povinnosti při tvorbě obsahu obchodních sdělení:
 • šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky využít pouze ve vztahu k osobám, které k tomu daly Klientovi předchozí souhlas;
 • šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky bez souhlasu je Klient oprávněn provádět na elektronickou adresu, kterou získal od třetí osoby (zákazníka) v souvislosti s dřívějším prodejem výrobku nebo služby.
Nesplňuje-li obchodní sdělení alespoň jednu z výše uvedených povinností, jde o obtěžující e-mail. O obtěžující e-mail jde i v případě, kdy třetí osoba Klientovi odmítla využití své elektronické adresy. Obtěžujícím e-mailem je i zaslání obchodního sdělení na e-mailové adresy získané ze zakoupených či zapůjčených seznamů e-mailových adres, náhodně generované e-mailové adresy či e-mailové adresy získané z internetu.
 1. Klient se zavazuje, že při užívání Ngemailing.cz bude obsah v souladu s těmito VOP a nepřekročí následující statistické ukazatele, které budou Dodavatelem vyhodnocovány za každý kalendářní měsíc:
 • 5 % nedoručitelných e-mailů,
 • 0,5 % obtěžujících e-mailů.  
V případě, že Klient některý z výše uvedených statistických ukazatelů překročí, je Dodavatel oprávněn přerušit poskytování Licence a zahájit jednání s Klientem s cílem snížit uvedené parametry. Klient se zavazuje řídit se doporučením Dodavatele. Po dobu jednání s Klientem se poskytování Ngemailing.cz ani běh Licence a Tarifu nepřerušuje. V případě, že k překročení ukazatele dojde opakovaně, nebo překročení bude podstatným porušením povinnosti ze smlouvy, je Dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit a Klient je povinen zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši zbývající ceny za Ngemailing.cz a odměny za Licenci do konce Zúčtovacího období.
 1. Klient není oprávněn používat Ngemailing.cz ke sdílení nebo výměně dat prostřednictvím technologie Peer To Mail (např. peer2mail, OpenP2M, apod.).
 2. Dodavatel neodpovídá za nemožnost poskytnout službu Ngemailing.cz v důsledku nevhodných pokynů, příkazů či nevhodnou povahou podkladů, údajů či dat předaných Klientem Dodavateli. Za obsahové a jazykové nesprávnosti dat, informací a podkladů odpovídá Klient. Dodavatel je oprávněn kontrolovat obsah podkladů, údajů či dat předaných Klientem do Ngemailing.cz. Dodavatel je oprávněn odmítnout podklady, údaje či data, jsou-li v rozporu s těmito VOP.
 3. Použije-li Klient v Kampani obrázek, text či jiné prvky, na kterých váznou práva třetích osob, zejména autorská, průmyslová a osobnostní práva, je Klient povinen v případech, kde to ukládá platný právní předpis (i) České republiky nebo (ii) státu, jehož je příslušníkem nebo ve kterém se fyzicky nachází Klient, obstarat si nejpozději ke dni zahájení Kampaně na vlastní náklady a v souladu se zákonem stanovenými podmínkami příslušný souhlas oprávněných osob (např. autorů děl, majitelů ochranných známek, vydavatelství a jiných oprávněných osob). Na žádost Dodavatele je Klient povinen takový souhlas předložit.
 4. Smluvní strany se dohodly, že v případě škody vzniklé Klientovi v důsledku porušení povinností dle smlouvy, za níž nese odpovědnost Dodavatel, je Dodavatel povinen nahradit Klientovi pouze skutečnou Klientem prokázanou škodu, a nikoliv ušlý zisk. Výše takové náhrady nepřekročí výši odměny, kterou Klient Dodavateli zaplatil za trvání smlouvy, jejímž porušením škoda vznikla.
 5. V případě, že se třetí osoba obrátí na Dodavatele s uplatněním jejích práv nebo práv jiné osoby, která byla porušena v souvislosti s porušením povinnosti Klienta uvedené v těchto VOP, zavazuje se Klient převzít jednání s třetí osobou a v případném sporu nastoupit na místo Dodavatele nebo jako vedlejší účastník sporu. Klient je povinen nahradit Dodavateli škodu, která mu vznikne porušením povinnosti Klienta uvedené v těchto VOP v souvislosti s porušením práv třetí osoby.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Klient se zavazuje platit Dodavateli cenu za službu Ngemailing.cz a odměnu za Licenci („Odměna“) dopředu na další Zúčtovací období, není-li v těchto VOP ujednání jinak, na základě Ceníku a faktury Dodavatele ve lhůtě splatnosti. Dodavatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit Ceník a informovat o změně Klienta vyvěšením nového znění Ceníku na webu Dodavatele a oznámením na E-mail Klienta. 
 2. Odměna je v Ceníku uvedena pro Zúčtovací období jeden měsíc nebo jeden rok.
 3. V případě změny Odměny je Klient oprávněn ve lhůtě do 10 dnů od obdržení zprávy Dodavatele o změně Odměny tuto změnu odmítnout a písemně nebo e-mailem vypovědět z tohoto důvodu smlouvu, přičemž smlouva skončí ke konci Zúčtovacího období.
 4. Klient se zavazuje hradit Dodavateli Odměnu řádně a včas na základě faktury Dodavatele se splatností uvedenou na faktuře. Pakliže ze strany Klienta včas nedojde k úhradě Odměny nebo její části, Ngemailing.cz a Licence přestane být aktivní, tj. povinnost jejich poskytování Klientovi tímto zanikne až do doby zaplacení Odměny. Nezaplatí-li Klient Odměnu ani na výzvu Dodavatele, která může být odeslána na E-mail Klienta, v dodatečné lhůtě, je Dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit a Klient je povinen zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši Odměny.
 5. Klient souhlasí se zasíláním veškerých faktur na E-mail Klienta. 
 6. V případě prodlení Klienta s úhradou Odměny nebo její Části se Klient zavazuje uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
 7. Smluvní pokuta je splatná do 3 dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě. Ujednáním ani zaplacením smluvních pokut nezaniká právo Dodavatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
 8. Dodavatel je plátcem DPH. Veškerá Odměna Dodavatele bude vždy navýšena o DPH ve výši dle příslušných právních předpisů.
 9. Již zaplacená Odměna se nevrací.

5. REGISTRACE

 1. Podmínkou pro užívání Ngemailing.cz je registrace Klienta u Dodavatele. 
 2. Klient je oprávněn se registrovat na registračním formuláři zveřejněném na www.ngemailing.cz nebo kontaktuje Dodavatele telefonicky nebo e-mailem a Dodavatel poskytne podporu s registrací. Potvrzení o seznámení se s VOP a souhlas s VOP Klient vyjadřuje v registračním formuláři zaškrtnutím políčka „Souhlasím s uvedenými podmínkami Obchodní podmínky“ a klinutím na tlačítko „Registrovat“.
 3. Klient je povinen vyplnit v registračním formuláři správně údaje o své osobě alespoň v rozsahu polí označených hvězdičkou. 
 4. Odesláním registračního formuláře a doručením potvrzení o registraci ze strany Dodavatele Klientovi na e-mailovou adresu zadanou v registračním formuláři je zřízen uživatelský účet a uzavřena smlouva. Registrací Klient získá uživatelské jméno a zvolené heslo. Do Ngemailingu.cz se Klient přihlašuje pomocí uživatelského jména a hesla.
 5. Po potvrzení registrace Klient obdrží potvrzovací e-mail. Pokud Klient nepotvrdí potvrzovací e-mail do 7 dnů, Dodavatel odstupuje od smlouvy, tj. registrace se zruší. Po dokončení registrace je Klient informován o postupu, jak pracovat v Ngemailing.cz. Po dokončení registrace je Klient oprávněn využít některý z druhů Tarifů.
 6. Dodavatel zruší registraci bezodkladně po skončení smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny kdykoliv smlouvu zrušit dohodou. Kterákoli smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinnosti druhou smluvní stranou. Klient je oprávněn vypovědět smlouvu bez uvedení důvodu nejdříve po uplynutí prvních tří měsíců trvání smlouvy písemně nebo e-mailem podle těchto VOP. Dodavatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu kdykoliv. V případě výpovědi smlouvy Klientem Dodavatel zaplacenou Odměnu ani její poměrnou část nevrací.

6. TARIFY

 1. Druhy Tarifů jsou uvedeny v Ceníku. 
 2. Při první registraci je Klient oprávněn užívat po neomezenou dobu Ngemailing.cz v Tarifu FREE zdarma. 
 3. Výběr placených Tarifů a dobu jejich užívání Klient vybere na https://www.ngemailing.cz/kompletni-cenik/ a kontaktuje Dodavatele. Dodavatel odešle ověřovací údaje domény na E-mail Klienta, které si Klient přidá do DNS záznamů domény, jménem které chce službu využívat. Po úspěšném ověření Dodavatel aktivuje Klientovi vybraný Tarif a o této skutečnosti informujte Klienta e-mailem a zároveň vystaví fakturu na Odměnu.
 4. Tarif se ke konci Zúčtovacího období automaticky prodlužuje o stejné období, jako bylo sjednáno v předchozím období.
 5. Klient je oprávněn žádat o změnu Tarifu nejdříve po uplynutí prvních tří měsíců trvání smlouvy. Klient odešle žádost o změnu tarifu e-mailem Dodavateli. Každá změna tarifu je účinná ode dne následujícího po potvrzení změny Dodavatelem. Mění-li Klient Tarif na levnější, nastane změna od dalšího Zúčtovacího období po potvrzení změny Dodavatelem. Dodavatel zaplacenou Odměnu ani její poměrnou část nevrací.

7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

 1. Dodavatel je oprávněn pozastavit či omezit provoz Ngemailing.cz, jakož i jakýchkoli dalších služeb v případě prodlení Klienta s úhradou jakékoli dlužné částky. Klient toto bere na vědomí a souhlasí, že v takovém případě nemá právo po Dodavateli požadovat žádnou náhradu škody ani jinou formu kompenzace. 
 2. Po dobu prodlení Klienta s úhradou jakékoli dlužné částky není Dodavatel v prodlení s plněním svých povinností podle smlouvy.
 3. Dodavatel je oprávněn pozastavit či omezit provoz Ngemailing.cz, jakož i jakýchkoli dalších služeb po dobu nezbytnou za účelem zajištění údržby a funkčnosti. O těchto omezeních, pakliže budou delší než 15 minut, je Dodavatel povinen Klienta informovat na E-mail Klienta či jinak. Dodavatel tímto Klienta zároveň informuje, že každou noc se provádí pravidelná automatická údržba serverů Dodavatele, které se v čase okolo 1. hodiny ranní na několik minut restartují, a nejsou tak po tuto dobu plně funkční. Klient toto bere na vědomí a souhlasí, že v případech dle tohoto odstavce nemá právo po Dodavateli požadovat žádnou náhradu škody ani jinou formu kompenzace.
 4. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za výpadky služeb Poskytovatele, které nemohl ovlivnit. Dále Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za výpadky způsobené zásahem tzv. vyšší moci, z důvodu přerušení dodávek energií, v případě přerušení telekomunikačních kanálů či připojení k internetu či v případě zásahu státních orgánů, kdy je přístup k Ngemailing.cz omezen či znemožněn. Klient toto bere na vědomí a souhlasí, že v takovém případě nemá právo po Dodavateli požadovat žádnou náhradu škody ani jinou formu kompenzace.
 5. Klient je oprávněn Ngemailing.cz písemně reklamovat do 5 dnů, co se dozvěděl o vadě. Dodavatel se zavazuje reklamaci uplatněnou Klientem podle tohoto odstavce projednat ve lhůtě do 10 dnů od okamžiku doručení písemné reklamace Dodavateli a podle svých možností sjednat nápravu závadného stavu bez zbytečného odkladu, u spotřebitelů nejpozději do 30 dnů. Klient je povinen poskytnout Dodavateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost. 

8. SPOLUPRÁCE S KLIENTEM

 1. Dodavatel je oprávněn ode dne uzavření smlouvy s Klientem uvádět poskytovaní Ngemailing.cz Klientovi ve svých referencích. Dodavatel je oprávněn ve svých referencích uvádět Klienta mezi svými klienty. Toto oprávnění Dodavatele trvá i po skončení spolupráce s Klientem.

9. OCHRANA SPOTŘEBITELE

 1. Dodavatel tímto informuje Klienta, který je spotřebitelem, že:
 • Adresa pro doručování písemností Dodavateli je shodná s výše uvedenou adresou sídla Dodavatele. Adresa pro doručování elektronické pošty Dodavateli je info@ngemailing.cz. 
 • Odměna včetně všech daní a poplatků je uvedena v Ceníku.
 • Spotřebitel je povinen Dodavateli uhradit sjednanou Odměnu na základě faktury vystavené Dodavatelem bezhotovostně na bankovní účet Dodavatele. 
 • Spotřebiteli nevznikají žádné náklady na dodání.
 • Ve vztahu k Dodavateli spotřebiteli nevznikají žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku.
 • Předmětem smlouvy není dodání zboží, a proto spotřebiteli nevznikají práva z vadného plnění jako v případě dodání zboží. Odpovědnost za vady Ngemailing.cz, které měla v okamžiku jejího předání spotřebiteli Dodavatelem, může spotřebitel uplatnit u Dodavatele za podmínek stanovených zákonem a čl. 7.5 těchto VOP.
 • K užívání Ngemailing.cz je nezbytný přístup k síti internet.
 • Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy musí informovat Dodavatele formou písemného jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či e-mailem). Spotřebitel může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy přiložený k těmto VOP, není to však jeho povinností. Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, vrátí mu Dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od něj obdržel. Pro vrácení plateb použije Dodavatel stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě spotřebiteli tímto nevzniknou další náklady. Dodavatel však tímto zároveň výslovně upozorňuje spotřebitele, že spotřebitel nemá právo od smlouvy odstoupit, jestliže služby byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 • Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy a Dodavatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Dodavateli poměrnou část sjednané odměny.
 • Za souhlas nebo výslovnou žádost spotřebitele podle předchozích dvou odstavců se považuje zejména vytvoření Kampaně nebo odeslání obchodního sdělení.
 • Dodavatel informuje spotřebitele, že pokud mezi Dodavatelem a spotřebitelem dojde ke vzniku sporu ze smlouvy, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, web: www.adr.coi.cz; www.coi.cz.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. V souladu s nařízením EP a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“) Dodavatel pro splnění smlouvy, pro provedení opatření před uzavřením smlouvy, pro splnění právní povinnosti nebo pro účel oprávněného zájmu Dodavatele zpracovává osobní údaje fyzických osob („OÚ“) zejména v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon. 
 2. OÚ jsou kategorie adresní a identifikační.
 3. Dodavatel informuje, že (i) OÚ budou zpracovávány pro účel: uzavření smlouvy, vyřízení žádostí, komunikace mezi Dodavatelem a Klientem („Účel“), a to na základě některého právního důvodu zpracování, (ii) mezi další příjemce OÚ patří držitel poštovní licence, IT specialista, účetní, daňový a právní poradce, auditor, Poskytovatel, (iii) bude zpracovávat OÚ po dobu trvání smlouvy a po dobu dalších 3 let po skončení smlouvy, ledaže právní předpis ukládá zpracovávat OÚ po delší dobu.
 4. Dodavatel informuje, že subjekt údajů má právo na:
 • přístup,
 • opravu,
 • výmaz,
 • omezení zpracování OÚ,
 • podání námitky proti zpracování,
 • přenositelnost OÚ (tj. získat od Dodavatele OÚ, které mu poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci),
 • podání stížnosti proti způsobu zpracování u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www: https://www.uoou.cz.
 1. Dodavatel dále informuje, že poskytnutí OÚ není povinností, nedochází k profilování OÚ, Klient má právo získat od Dodavatele potvrzení, zda OÚ jsou či nejsou zpracovávány, a právo získat kopie zpracovávaných OÚ.
 2. Žádosti, námitky, jiné uplatnění práv lze zasílat do sídla Dodavatele nebo na e-mail: (info@ngemailing.cz)

11. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

 1. VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce; pokud by měl jejich eventuální překlad jiný význam, je rozhodující verze v českém jazyce. 
 2. VOP, jakož i smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 3. Pro vyloučení pochybností, není-li výslovně ujednáno jinak, rozumí se dnem vždy pracovní den.
 4. Dodavatel je oprávněn jednostranně započíst své byť nesplatné pohledávky za Klientem na jakýkoliv dluh Dodavatele vůči Klientovi.
 5. Klient bere na vědomí, že Dodavatel uzavírá smlouvy v běžném obchodním styku s větším počtem osob a smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Strany potvrzují, že z povahy závazku již při jednání o uzavření smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP. Strany ujednávají, že Dodavatel je oprávněn tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit s tím, že změna bude vyvěšena na webu Dodavatele a Klientovi oznámena elektronicky na E-mail Klienta. Klient má v takovém případě právo změny odmítnout a smlouvu mezi ním a Dodavatelem z tohoto důvodu do 10 dní písemně nebo e-mailem vypovědět, přičemž smlouva skončí ke konci Zúčtovacího období.
 6. Je-li smlouva uzavřena na dobu neurčitou a není-li ujednáno jinak, je každá ze stran oprávněna smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu výpovědí doručenou nejpozději 10 dní před skončením Zúčtovacího období, přičemž smlouva skončí ke konci Zúčtovacího období.
 7. VOP jsou zveřejněny po dobu 24 hodin denně na adrese: https://app.ngemailing.cz/article/vseobecne-obchodni-podminky a jsou v tištěné podobě k dispozici v sídle Dodavatele. 
 8. Předchozí VOP pozbývají účinnosti dnem nabytí účinnosti pozdějších VOP.
 9. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 15. 2. 2021.